Openingstijden zijn aan het laden...

0297-327969

Naam tandartsenpraktijk: Tandartspraktijk Rijsenhout
Praktijkadres: Jolweg 25 1435 KR Rijsenhout
E-mailadres: info@tandartspraktijkrijsenhout.nl
Telefoonnummer: 0297-327 969

Artikel 1.
Algemeen De tandartsenpraktijk zorgt ervoor dat met persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig
wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over
ons beleid.

Artikel 2. Definities
Voor alle duidelijkheid geven wij kort aan wat wij met bepaalde termen bedoelen:
1. Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee de patiënt kan worden geïdentificeerd.
2. Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de
verordening.
3. Verwerking/Verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding
of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
4. Verwerker: degene die ten behoeve van de tandartsenpraktijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zorgdraagt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals
hulppersonen die door de verantwoordelijke zijn ingehuurd.
5. Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt.
6. Uitvoeringswet: de uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming.
7. Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn
95/46/EG (PbEU 2016, L 119).
8. Privacyreglement: dit document.
9. Gepseudonomiseerde gegevens: persoonsgegevens die niet meer aan een specifieke betrokkene
kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Deze aanvullende
gegevens worden dusdanig bewaard dat zij niet gekoppeld kunnen worden aan een te identificeren
persoon.

Artikel 3. Hoe komen we aan de gegevens?
Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden
verstrekt door de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger. Persoonsgegevens kunnen
daarnaast worden verstrekt door de zorgverzekeraar, de huisarts, andere behandelaars, specialisten,
hulpverleners of andere dan de voornoemde personen of instanties.

Artikel 4. Hoe en waarom verwerken wij gegevens?
1. Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en
transparant is. Daarnaast geschiedt de verzameling van persoonsgegevens voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De verwerking ervan geschiedt niet op
een met die doeleinden onverenigbare wijze.
2. De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch
onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke
doeleinden beschouwd.
3. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande
voorwaarden is voldaan:
a. Toestemming van de betrokkene;
b. Het aangaan en uitvoeren van een behandeling/overeenkomst;
c. Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene, zoals noodgevallen;
d. Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde
(bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
e. Noodzaak om een wettelijke verplichting of een overeenkomst met de betrokkene na te komen.
4. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij gelet op de doeleinden waarvoor zij
toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.
5. De tandartsenpraktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Behandeling van de betrokkene;
b. Informeren en contacteren van betrokkene(n);
c. Financiële administratie;

Artikel 5. Voorwaarden voor toestemming
1. De verantwoordelijke kan aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de
verwerking.
2. De betrokkene kan een gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Artikel 6. Andere gegevens
Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de werking van dit privacyreglement.

Artikel 7. Om welke gegevens gaat het?
Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:
a. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens
van de betrokkene;
b. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a;
c. Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
betrokkenen;
d. Gegevens als bedoeld onder a van de gezins- of familieleden van de betrokkene alsmede anderen
die over het welzijn en de gezondheid van de betrokkene worden ingelicht;
e. Informatie over de gezondheidstoestand van de betrokkene en ingeval van erfelijke aandoeningen
diens gezins- en familieleden;
f. Andere bijzondere persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling of verzorging van de
betrokkene;
g. Informatie over de gevolgde en te volgen behandeling van de Betrokkene alsmede de verstrekte
medicamenten of voorzieningen;
h. Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
i. Informatie over de verzekering van de betrokkene;
j. Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Artikel 8. Informatieplicht
1. Voordat de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, deelt hij de betrokkene en/of diens
wettelijke vertegenwoordiger mee:
a. Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens;
b. Waarom bepaalde, concrete persoonsgegevens verwerkt zullen worden;
c. Indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming;
d. Op welke manier de persoonsgegevens worden verwerkt;
e. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet
mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
f. Alle andere informatie die met het oog op de zorgvuldigheid moet worden verstrekt. Dat betekent
ook: Des te gevoeliger de Persoonsgegevens die de verantwoordelijke wil verwerken, des te
grondiger er moet worden geïnformeerd.
2. Als persoonsgegevens via een derde worden opgevraagd, of aan een derde worden geleverd, dan
wordt op dezelfde wijze voldaan aan de informatieplicht, vóórdat de persoonsgegevens worden
verkregen of geleverd, tenzij dit alleen met een onevenredige inspanning kan worden gedaan.

Artikel 9. Recht op inzage
1. De betrokkene heeft het recht om diens persoonsgegevens in te zien en kan de volgende gegevens
opvragen:
a. Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens;
b. Alle beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de persoonsgegevens;
c. De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
d. Een overzicht van ontvangers of categorieën van ontvangers die de persoonsgegevens hebben
ontvangen;
e. Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen
worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
f. Dat de betrokkene het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en het recht op
beperking van de verwerking heeft.
2. Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen:
a. De verzoeker is geen betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens die alleen
op de verzoeker betrekking hebben;
b. De verzoeker heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt en/of is onder curatele is gesteld. In dat
geval kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen;
c. Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde verzoeker
gehoor gegeven;
d. Bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
e. Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare
feiten.

Artikel 10. Overige rechten
1. De betrokkene heeft ten allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
Persoonsgegevens die hem betreffen. De verwerking wordt bij bezwaar gestaakt door de
Verantwoordelijke.
2. De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem
betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen.
3. De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van
hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
Daarnaast is de verantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging gegevens te wissen
wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken of de verantwoordelijke de
persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
4. De betrokkene heeft indien de juistheid van de persoonsgegevens door hem wordt betwist het
recht van de Verantwoordelijke om beperking van de verwerking te verkrijgen.
5. De betrokkene heeft het recht de hem betreffende Persoonsgegevens, die hij aan de
verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te
verkrijgen.

Artikel 11. De uitoefening van rechten door betrokkene
De verantwoordelijke neemt passende maatregelen zodat de betrokkene de communicatie of
informatie omtrent de rechten zoals beschreven in dit privacyreglement op een beknopte,
transparante en toegankelijke wijze en in duidelijke bewoordingen ontvangt.

Artikel 12. Toegang tot en ontvangers van persoonsgegevens
1. Toegang tot persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks betrokken zijn
bij de uitvoering van de behandeling van de Betrokkene, voor zover die toegang nodig is voor hun
werkzaamheden.
2. Wanneer een verwerking namens de verantwoordelijke wordt verricht, doet de verantwoordelijke
uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de persoonsgegevens
worden verwerkt conform de verordening, de uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.
3. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden
verleend/persoonsgegevens worden verstrekt:
a. Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
b. Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de
verzekeringsovereenkomst;
c. Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking
noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
d. Anderen, wanneer de grondslag van de Verwerkte gegevens is:
(i) Toestemming van de Betrokkene;
(ii) Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
(iii) Het vrijwaren van een vitaal belang van de Betrokkene.
e. Anderen, wanneer de verdere Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden geschiedt, indien de Verantwoordelijke de nodige
maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere Verwerking uitsluitend ten behoeve van deze
doeleinden geschiedt.

Artikel 13. Register
De verantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar
verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:
a. De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de
functionaris voor de gegevensbescherming;
b. De verwerkingsdoeleinden;
c. De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
d. De categorieën van ontvangers aan wie peroonsgegevens worden verstrekt;
e. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de persoonsgegevens moeten worden gewist;
f. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 14. Melding inbreuk
1. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de
verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op
de hoogte is mee aan de betrokkene en de autoriteit persoonsgegevens.
2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
a. De aard van de inbreuk;
b. De waarschijnlijk gevolgen van de inbreuk;
c. De maatregelen die de Verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen;
d. Een contactpunt voor meer informatie.

Artikel 15. Bewaartermijnen
1. Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te
vervullen worden 15 jaar bewaard. De verantwoordelijke is niet gehouden tot langere
bewaartermijnen dan bij wet, in het bijzonder artikel 7:454 lid 3 van het Burgerlijke Wetboek,
verplicht.
2. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij werden verwerkt. Als die persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze
verwijderd.

Artikel 16. Geheimhouding
1. De verantwoordelijke, de verwerker en iedereen die onder gezag van de verantwoordelijke
toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
2. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van betrokkene(n) worden als ‘bijzondere
persoonsgegevens’ aangemerkt. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens geldt dat
iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep
of uit de arbeidsovereenkomst van diegene.

Artikel 17. Beveiliging
1. De verantwoordelijke moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om
persoonsgegevens te beveiligen.
2. ‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat
de persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden Verwerkt en de schade die
daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:
a. Uitsluitend bevoegde personen toegang tot persoonsgegevens hebben;
b. De persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;
c. De persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige verwerking volgens
de afspraken binnen de organisatie.
3. In alle gevallen draagt de verantwoordelijke zorg voor het informatiebeveiligingsbeleid en draagt
dit beleid uit binnen de tandartsenpraktijk.
Artikel 18. Slotbepalingen
1. De verantwoordelijke aanvaardt niet meer verplichtingen dan hetgeen waartoe hij op grond van
de wet gehouden is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de betrokkene.
2. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
3. Wijzigingen in dit privacyreglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De
wijzigingen in het privacyreglement zijn van kracht ten opzichte van betrokkene(n) nadat
betrokkene(n) van de wijziging op de hoogte zijn gesteld.
4. Dit privacyreglement is per 25 mei 2018 in werking getreden en bij de tandartsenpraktijk in te zien.
Voor vragen of het uitoefenen van de rechten van betrokkene kunt u contact opnemen met de
praktijk via telefoonnummer 0297-327969 of per mail; info@tandartspraktijkrijsenhout.nl